Chov dojníc a dobytka bez trhovej produkcie mlieka


Dátum: 12.09.2022

Obrázok k aktualite Chov dojníc a dobytka bez trhovej produkcie mlieka
Zuzana Lajchová
Názov projektu Chov dojníc a dobytka bez trhovej produkcie mlieka
Kód projektu 061TN090031
Prijímateľ Názov Zuzana Lajchová
Sídlo M. Kukučína  723/12
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Trenčín Obec Trenčianska Teplá  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
26.01.2018 29. 07. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu 1.            S pomocou nenávratného finančného príspevku založiť  a udržať  poľnohospodársky podnik s výrobným zameraním na živočíšnu  výrobu – chov hovädzieho dobytka.
2.            Dosiahnuť výrobný potenciál, meraný hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé komodity, zadefinovaný v podnikateľskom pláne.
-              Špecifický cieľ projektu:
-              podpora generačnej výmeny v odvetví poľnohospodárstva
-              podpora zamestnanosti v poľnohospodárskom sektore
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavným predmetom projektu bolo zahájenie a rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby a súčasne zabezpečenie predaja poľnohospodárskych produktov.  Oprávnenou komoditou, ktorou sa žiadateľka  snažila dosiahnuť minimálny a plánovaný štandardný výstup, zadefinovaný v podnikateľskom pláne bol v rámci živočíšnej výroby – chov hovädzieho dobytka.
             nákup/prenájom pôdy
             obstaranie potrebného vybavenia pre chov dobytka
             obstaranie zvierat
             chov dobytka bez trhovej produkcie mlieka – na mäso
             chov dojníc s trhovou produkciou mlieka
             a ostatné oprávnené aktivity, smerujúce k realizácii podnikateľského plánu
Zuzana Lajchová1
Skočiť na hlavné menu