Bratislava chce požiadať o europeniaze na električkovú trať v júni, zmluvu by mali uzavrieť v septembri


Dátum: 27.05.2022

Obrázok k aktualite Bratislava chce požiadať o europeniaze na električkovú trať v júni, zmluvu by mali uzavrieť v septembri
Hlavné mesto Bratislava plánuje požiadať o nenávratný finančný príspevok na výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke v júni. Zmluvu s ministerstvom dopravy a výstavby o financovaní stavby zo zdrojov Európskej únie by chceli uzatvoriť v septembri a potom môže začať čerpanie eurozdrojov. Ako vyplýva z informácií pre zastupiteľstvo hlavného mesta, do konca mája sa očakáva záverečné stanovisko Jaspers-u (poradný orgán Európskej komisie) k vyhodnoteniu súladu projektu električkovej trate v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Proces získania tohto vyjadrenia je v záverečnej fáze, zostáva zodpovedať doplňujúce otázky Jaspers-u.

Práce na výstavbe novej električkovej trate v Petržalke meškajú. Nezhody v konzorciu, ktoré je zhotoviteľom stavby, podľa spomínaného materiálu komplikujú realizáciu diela, ide hlavne o nedodržiavanie vecného a fakturačného harmonogramu. „Hlavné mesto Bratislava vzniknutú situáciu aktívne monitoruje a pravidelne zhotoviteľa upozorňuje na to, že vnútorné vzťahy v konzorciu neprimerane ovplyvňujú zmluvný záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu včas a v požadovanej kvalite," uvádza sa v dokumente. Zhotoviteľ, ktorým je Združenia NS MHD Petržalka, nesplnil záväzný míľnik č. 1 v plnom rozsahu v pôvodnom termíne do 18. marca ani v náhradnom do 15. apríla, ďalší míľnik chce stihnúť podľa plánu v novembri 2022.

Z dôvodu nepredvídateľných okolností (nárast cien a nedostatok stavebných materiálov) zhotoviteľ stavby električkovej trate vzniesol priebežný nárok na navýšenie zmluvnej ceny diela. „V zmysle publikovaného metodického usmernenia ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) bude Hlavné mesto Bratislava od zhotoviteľa požadovať podklady pre posúdenie validity rozsahu zmien parametrov pri jednotlivých materiáloch, napríklad nárasty cien, predĺženie dodacích lehôt," vyplýva ďalej z materiálu. Po overení vstupov od zhotoviteľa by mali uzavrieť dodatok k aktuálnej zmluve o dielo.

Zhotoviteľ si vyfakturoval od začiatku prác na električkovej trati vlani v novembri do marca tohto roka 1,2 milióna eur s DPH, plánovaný objem fakturácie so splatnosťou v tomto roku je 16,4 milióna eur s DPH (kumulovaná fakturácia do septembra 2022, 18 % zo zmluvnej ceny diela). „Zhotoviteľ predložil aktualizovaný fakturačný harmonogram, ktorým plánuje akcelerovať práce v roku 2022, ktorý sa práve odsúhlasuje," informuje dokument. Aktuálne rozpočtové krytie stavby a stavebného dozoru je vyše 21 miliónov eur. Prvá platba zhotoviteľovi uvažuje s refundáciou a ďalšie platby s predfinancovaním úhrady faktúr.

Bratislava odovzdala stavenisko pre električkovú trať skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka v novembri 2021. Trať by mala byť dokončená do konca roka 2023, zmluvná cena výstavby je 74,6 milióna eur bez DPH. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke takmer 4 kilometre a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu zhruba 500 metrov súčasnej trate od Bosákovej po Jungmannovu, výstavbu štyroch mostov, deviatich križovatiek a segregovanej cyklotrasy v dĺžke šesť kilometrov popri trati.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu