Betlehem Oravský Biely Potok


Dátum: 13.04.2023

Obrázok k aktualite Betlehem Oravský Biely Potok
Betlehem Oravský Biely Potok
Názov projektu Betlehem Oravský Biely Potok
Kód projektu 309070ACA7
Prijímateľ Názov Obec Oravský Biely Potok
Sídlo Oravský Biely Potok  132
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Tvrdošín Obec Oravský Biely Potok  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.09.2021 26.07.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 17350 EUR
Z toho NFP 13880 EUR
Vlastné zdroje 3470 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Ciele projektu:
- vybudovanie atraktívneho objektu v obci s prepojením na kamenársku históriu obce,
- rozvoj miestneho cestovného ruchu,
- propagácia kamenárskeho remesla,
- zvýšenie atraktivity obce pre obyvateľov aj návštevníkov obce
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt rieši výstavbu prístrešku pre Betlehem, pôdorysného rozmeru 4 x 4 m.
Obec Oravský Biely Potok je známa ako obec preslávená kamenárstvom. V obci sa každoročne koná medzinárodný kamenársky plenér, na ktorom sa zúčastňujú amatérsky aj profesionálny kamenári nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výsledkom plenéra sú kamenné diela (sochy), ktoré obec umiestňuje v rôznych častiach obce. V centre obce (v blízkosti miestneho kostola) obec vybudovala prístrešok pre Betlehem s kamennými sochami so zámerom lepšej propagácie a zviditeľnenia činnosti kamenárskych majstrov.
Betlehem Oravský Biely Potok1
Skočiť na hlavné menu