Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP (MH SR)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu v oblasti podnikateľského prostredia  v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji.
 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o NFP

Príloha č. 2 - Európsky formulár životopisu


Skočiť na hlavné menu