Operačný program Výskum a inovácie 


Európska komisia schválila 28. októbra 2014 Operačný program Výskum a inovácie, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Prostriedky operačného programu sú určené na  technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch.  Podporená bude  účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a  zvyšovanie výskumnej činnosti.
 
Z európskych  prostriedkov operačného programu budú  financované aj  výskumno-vzdelávacie, inovačné  a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji. Zvýšia sa súkromné investície do budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave.
 
Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. Podpora bude zameraná aj na znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia).
 
Operačný program Výskum a inovácie   3 707 210 258,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   2 266 776 537,- EUR
Národné spolufinancovanie   1 440 433 721,- EUR
 
Riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Výskum a inovácie sú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republikyVýskumná agentúra.

Dňa 13. decembra 2019 rozhodla Európska komisia rozhodla o zlúčení OPII s Operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.
 
Skočiť na hlavné menu