2. Výzva na výber odborných hodnotiteľov k špecifickému cieľu 4.3.1
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 2. Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Prioritnú os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch pre Investičnú prioritu 3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania a pre Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, dňa 4.12.2015.

 

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov SC 4.3.1

Príloha č. 1 Životopis

Príloha č.2  Súhlas so spracovaním údajov

Príloha č.3 Potvrdenie odbornej praxe


Skočiť na hlavné menu