Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31


Dátum: 31.12.2021

Obrázok k aktualite Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

Cieľom usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-31 (ďalej len „výzva“) je zohľadnenie mapy regionálnej pomoci pre Slovensko na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027 a s ňou spojených zmien v intenzitách pomoci pre jednotlivé regióny SR a typy prijímateľov.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

- text výzvy,

- príloha č. 3 výzvy - Schéma štátne pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatkov č. 1 - 6

- príloha č. 4 ŽoNFP - Dokumentacia k opravneným výdavkom

 

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 1. januára 2022.


Skočiť na hlavné menu