Odprášenie koksovej služby VKB1


Dátum: 10.09.2021

Obrázok k aktualite Odprášenie koksovej služby VKB1
OC2 foto_US Steel
Názov: Odprášenie koksovej služby VKB1
Krátky popis: Cieľom projektu bola modernizácia systému zachytávania emisií za účelom zníženia množstva tuhých znečisťujúcich látok (TZL) unikajúcich do ovzdušia a nahradenie pôvodných odlučovačov za dve účinnejšie koncové odprašovacie zariadenia  (látkové filtračné stanice). Projekt je realizovaný v oblasti riadenia kvality ovzdušia (územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany, Veľká Ida), ktorá je najviac zaťažená emisiami TZL v rámci Slovenska (11,247 t TZL/km2) a zároveň na území Košického kraja a mesta Košíc zaradenom do 1. skupiny, t. j. medzi zóny a aglomerácie s prekračovanou limitnou hodnotou PM10. Realizáciou projektu bolo dosiahnuté zásadné zníženie koncentrácií emisií TZL až na úroveň 8 mg/m3 a nižšie. Priemerné množstvo emisií TZL za roky 2013, 2014 a 2015 vypustených zo zdrojov znečisťovania, ktoré riešil projekt predstavoval viac ako 11 091 kg. Realizáciou projektu sa emisie TZL znížili pod úroveň 3 700 kg, čo bol pokles minimálne o viac ako 7 391 kg, resp. o minimálne 66,64 %.
Prijímateľ:  U. S. Steel Košice, s. r. o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  4 734 000,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 603 700,00 EUR
Vlastné zdroje:   2 130 300,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 10/2018 - 05/2021 (32 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu