Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany
OV_Tekovské Lužany_
Názov: Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany
 
Krátky popis: Cieľom projektu bola rekonštrukcia ČOV Tekovské Lužany s kapacitou 3 200 EO a zabezpečenie pripojenia 2 800 miestnych obyvateľov na splaškovú kanalizáciu. V rámci projektu obec vybudovala viac ako 17 km novej kanalizačnej siete (gravitačnej stoky – 16,1805 km; tlakovej stoky – 1,695 km). Ďalej bolo vybudovaných 5 čerpacích staníc splaškových vrátane technologickej časti, 953 ks gravitačných kanalizačných odbočiek, 10 ks tlakových kanalizačných odbočiek a elektrické prípojky NN. Súčasťou ČOV je biologický reaktor pozostávajúci z denitrifikačnej nádrže, nitrifikačnej nádrže, dosakovacej nádrže a kalojemu. Vyčistené odpadové vody sú odvádzané z objektu ČOV potrubím do miestneho recipientu Lužianka. Environmentálnym prínosom projektu je zníženie znečistenia podzemných vôd, eliminácia zápachu zo žúmp v letných mesiacoch, zvýšenie kvality podzemných vôd a udržanie rovnovážneho stavu prírody.
Prijímateľ:  Obec Tekovské Lužany
Celkové oprávnené náklady projektu:  12 309 393,01 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   11 693 923,36 EUR
Vlastné zdroje:   615 469,65 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 06/2017 - 08/2020 (39 mesiacov)
OV_Tekovské Lužany_5
Skočiť na hlavné menu