Hodnotenie EŠIF

Plány hodnotení

Plan hodnoteni ESIF_v1.0

Evaluation Plan ESIF 2014 - 2020

Aktualizácia plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 - 2020

Updating of the planned evaluations of the European Structural and Investment Funds for the years 2014 - 2020

Súhrnné správy hodnotení

Štruktúra Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP-HP za rok 20XX

SÚHRNNÁ SPRÁVA EŠIF ZA ROK 2015
SÚHRNNÁ SPRÁVA EŠIF ZA ROK 2016
SÚHRNNÁ SPRÁVA EŠIF ZA ROK 2017

Hodnotenia, štúdie, analýzy

Kvalitatívna analýza odporúčaní z vykonaných hodnotení NSRR_OP_HP v programovom období 2007 2013 a vykonaného metahodnoteniaMetodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Európa 2020 - záverečná správa
The methodology for evaluating synergic effects of the ESIF within context of the Europe 2020 Strategy - Final Report
Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽaND na úrovni programov - záverečná správa
Interim evaluation of the progress made in the implementation of the horizontal principle SD and the horizontal principles EMW and ND at programme level - Final Report
Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) - Záverečná správa
Evaluation of the communication and information activities in the programming period 2014 - 2020 (phase one) – Final Report
Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016 - záverečná správa
Evaluation of the progress made in the implementation of the Partnership Agreement as of 31 December 2016 - Final Report
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2014-2020

 

Hodnotenia OP

Správa z interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca OP Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP k 28.02.2017

Správa z interného hodnotenia stavu merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017

Iné dokumenty

Správa o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016
Štandardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020
Usmernenie pre hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (september 2015)
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu politiky súdržnosti EÚ (jún 2015)
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 – 2020 (marec 2014)
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 - 2020 - AKTUALIZÁCIA (august 2018)
Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 - 2020 - AKTUALIZÁCIA - sledovanie zmien (august 2018)
Metodologická príručka pre hodnotenie synergických efektov v kontexte stratégie Európa 2020
Annex D - Practical guidance on data collection and validation (May 2016)
Slovník kľúčových pojmov v oblasti hodnotenia a riadenia založeného na výsledkoch – OECD a UPPVII – EN-SK

Epublikácia „CESTA  K VÝSLEDKOM - Príprava a realizácia hodnotení“
Publikáciu Cesta k výsledkom pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s podporou vtedajšieho podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.


Cesta k vysledkom - predslov P. Pellegrini
Cesta k výsledkom. Príprava a realizácia hodnotení

Skočiť na hlavné menu