Zmena zmluvy v čase krízovej situácie

V súlade s § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v čase krízovej situácie možno zmluvu podľa § 25 (zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe.

Zmluva sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 (Centrálny koordinačný orgán) alebo § 9 (Certifikačný orgán).

To znamená, že Centrálny koordinačný orgán a / alebo Certifikačný orgán zverejní v sekcii „Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom“ a / alebo „Zmeny zmluvy zverejnené Certifikačným orgánom“ maximálny možný rozsah zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Následne príslušný poskytovateľ prevezme úplný alebo čiastočný rozsah takto zverejnených zmien vo vzťahu k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, používaným v danom operačnom programe. Zmeny zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zverejnené Certifikačným orgánom pre oblasť finančného riadenia, sú pre každého poskytovateľa záväzné, t.j. musí ich prevziať v celom rozsahu okrem prípadu, ak je odlišný postup odsúhlasený Certifikačným orgánom. Prevzatý rozsah zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre daný operačný program poskytovateľ formou oznámenia zašle každému prijímateľovi. V rozsahu podľa takéhoto oznámenia poskytovateľa sa mení zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre daného prijímateľa. Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretá medzi poskytovateľom a prijímateľom je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa tomuto prijímateľovi, pričom na odoslanie oznámenia sa prioritne využíva ITMS2014+, alebo podporne Ústredný portál verejnej správy, prípadne elektronická správa.

Zverejňovanie maximálneho rozsahu zmien orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 (Centrálny koordinačný orgán) alebo § 9 (Certifikačný orgán) v oblasti ich pôsobnosti sa uskutočňuje na tomto mieste. Vyhotovuje sa ako:

  • úplné nové znenie, ktorým sa nahrádzajú celé prílohy zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo ich časti podľa rozsahu uvedeného v zmene, alebo 
  • zmena jednotlivých článkov, odsekov alebo ich častí v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v jej prílohách; ak sa využíva táto možnosť, súčasne sa uvádza aj úplné znenie zmeneného dokumentu (zmluvy alebo jej príloh) pre uvedenie zmien do celkového kontextu zmluvných ustanovení.

Zmeny zmluvy zverejnené Centrálnym koordinačným orgánom


Zmeny zmluvy zverejnené Certifikačným orgánom

Obe vyššie uvedené zmeny zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas krízovej situácie boli vydané v nadväznosti na výnimku zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 2.1Platnosť tejto výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie vo vzťahu ku COVID–19 bola ministrom financií SR predĺžená.
 

Archív

Skočiť na hlavné menu