Zmena č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie


Dátum: 14.11.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie
Na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/,  v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania bola zverejnená informácia o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP www.optp.vlada.gov.sk v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania.
 
Zmena sa týkala predĺženia časovej oprávnenosti realizácie projektu v rámci predmetného uzatvoreného vyzvania a to do 31.12.2023, na základe §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že nakoľko nebola navýšená indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie, nie je možné predkladanie ďalších ŽoNFP.

Konsolidovana_verzia_VYZ_18_zmena_6

Priloha_k_zmene_6_VYZ_18

Zmena_6_VYZ_18 

Skočiť na hlavné menu