Zberný dvor v obci Stakčín


Dátum: 15.06.2022

Obrázok k aktualite Zberný dvor v obci Stakčín
 IMG_5479 Stakčín
 
Názov: Zberný dvor v obci Stakčín
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie zberného dvora – jeho technicko-materiálového zabezpečenia na zber komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných odpadov  a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona o odpadoch. Cieľom hlavnej aktivity bol nákup potrebného hnuteľného majetku na zabezpečenie prevádzkovania zberného dvora.
Prijímateľ:  Obec Stakčín
Celkové oprávnené náklady projektu:  229 000 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   217 550 €
Vlastné zdroje:   11 450 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 08/2021 - 12/2021 (4 mesiace)
 IMG_5486 Stakčín
Skočiť na hlavné menu