Začatie hospodárenia na Farme ADAM


Dátum: 14.12.2021

Obrázok k aktualite Začatie hospodárenia na Farme ADAM
 ADAM
Názov projektu Začatie hospodárenia na Farme ADAM
Kód projektu 061BB090303
Prijímateľ Názov Monika Cabanová
Sídlo Dubovec
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
  Banskobystrický kraj Okres Rimavská Sobota Dubovec
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
31.10.2017 6.12.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo s pomocou nenávratného finančného príspevku založiť  a udržať  poľnohospodársky podnik s výrobným zameraním prevažne na živočíšnu  výrobu – chov hospodárskych zvierat a na špeciálnu rastlinnú výrobu  - pestovanie strukoviny  - hrachu jedlého.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavným predmetom projektu je zahájenie a rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby a následné zabezpečenie predaja poľnohospodárskych produktov.  Oprávnenými komoditami na dosiahnutie minimálneho štandardného výstupu zadefinovaného v podnikateľskom pláne sú  ovce, ošípané a strukoviny – hrach jedlý.
Žiadateľka  podniká v k. ú. obcí Dubovec, Martinová a Bottovo, okr. Rimavská Sobota. V k.ú. obce Dubovec  prenajíma poľnohospodársku stavbu na chov hospodárskych zvierat. Štandardný výstup nad 25 000 € bol dosiahnutý:
-             chovom oviec:  160 ks bahníc,  4 ks ostatné ovce;
-             chovom ošípaných: 4 ks chovnej prasnice, 33 ks ostatných ošípaných;
-             pestovaním strukovín: hrachu jedlého.
 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh)  
ADAMA1 
Skočiť na hlavné menu