Workoutové a detské ihrisko - Železná Breznica


Dátum: 15.12.2021

Obrázok k aktualite Workoutové a detské ihrisko - Železná Breznica
 zel
Názov projektu Workoutové a detské ihrisko - Železná Breznica
Kód projektu 309070Y981
Prijímateľ Názov Obec Železná Breznica
Sídlo Železná Breznica
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
  Banskobystrický kraj Okres Zvolen Železná Breznica
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
30.06.2020 06.07.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 32 452,22 EUR
Z toho NFP 32 452,22 EUR
Vlastné zdroje                 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zvýšiť spoločenský a športový život v obci, čo bude mať nepriamy pozitívny dopad na ekonomický rozvoj obce, ale zabezpečí sa aj kvalita životnej úrovne jej obyvateľov a návštevníkov, ako aj celkový pocit hrdosti a spolupatričnosti. Je reálne predpokladať, že zvýšením úrovne poskytovaných spoločenských služieb sa zvýši a ochota miestnych podnikateľov viac investovať do spoločenského života formou realizovania rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí, čo bude mať nepriamy dosah aj na ekonomický rozvoj, rozvoj podnikania a zamestnanosť v obci. Konštrukcie, ktoré budú inštalované sú moderné a údržbovo nenáročné a bez potreby dodatočných nákladov, ktoré by zaťažili obecný rozpočet.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Realizácia projektu prispela k vybudovaniu workoutového a detského ihriska v obci Železná Breznica.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19-Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER/MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské.
zel2 
Skočiť na hlavné menu