Vzdelávanie AK EŠIF

 Séria školení pre EURO - úradníkov EŠIF
  
Dňa 31.08.2021 nadobudla platnosť tretia verzia dokumentu „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020".
 
Na základe aktualizovaného dokumentu budú realizované vzdelávacie aktivity pre administratívne kapacity EŠIF.
Dokument bol aktualizovaný v nadväznosti na závery a odporúčania Hodnotenia CPV 2014-2020, ako aj na základe podnetov od jednotlivých rezortov.
Účelom dokumentu je vytvorenie základného rámca pre systematické odborné vzdelávanie AK EŠIF v PO 2014 - 2020, zohľadňujúc reálne potreby cieľových skupín. 
 
Dokument s prílohami nájdete v sekcii "Dokumenty", Link: https://cpv.mirri.gov.sk/stranka/dokumenty-na-stiahnutie 

Dokument obsahuje hlavné ciele, princípy a spôsob realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

V rámci cyklu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF (riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, orgánu auditu, platobných jednotiek, CKO, koordinátorov HP...atď) pripravujeme školenia, ktoré sú zverejňované na:

https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 

 
Na stránke https://cpv.mirri.gov.sk/ je uverejnený zoznam pripravovaných školení na najbližšie obdobie, spolu s novinkami a aktualitami, súvisiacimi so vzdelávaním AK EŠIF. Na stránke tiež nájdete jednotlivé prezentácie k školeným témam  i ponuky prihlásenia sa na školenie.

Účastníci školení budú oslovovaní a pozývaní priamo cez kontaktnú osobu danej inštitúcie. Školenia sú určené len pre administratívne kapacity EŠIF, nie pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov projektov.
 
Zoznam aktuálnych vzdelávacích modulov pre štandardizované pracovné pozície nájdete na stránke CPV, link: https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course-template/list 


CPV poskytuje pre neštandardizované pozície doplnkové, voliteľné vzdelávanie, potrebné pre výkon hlavných činností súvisiacich s koordináciou, riadením, implementáciou, finančným riadením, kontrolou a auditom EŠIF a získanie niektorých kompetencií.


V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na:
vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk  


 


Skočiť na hlavné menu