Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

 RSS
Riadiaci orgán je zodpovedný za výber odborných hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať odborné hodnotenie projektových zámerov (ak relevantné) a ŽoNFP. RO vykoná výber na základe jasných a transparentných kritérií. Výber odborných hodnotiteľov zabezpečuje RO prostredníctvom vyhlásenia transparentnej výzvy na výber odborných hodnotiteľov, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle (o tejto skutočnosti informuje CKO, napr. vo forme emailu na adresu cko@vlada.gov.sk s uvedením linku na zverejnenú výzvu). Súčasťou tejto výzvy sú kritériá na výber odborných hodnotiteľov, za ktoré zodpovedá RO, rovnako ako za ich aplikáciu.

Vyhodnotenie kritérií splnenia podmienok na výkon odborného hodnotenia je v kompetencii RO, pričom sa odporúča písomne zaznamenať výsledky vyhodnotenia splnenia kritérií pre výkon odborného hodnotenia, napr. vo forme kontrolného zoznamu sumarizujúceho všetky stanovené podmienky zo strany RO a vyhodnotenie ich splnenia/nesplnenia pri jednotlivých prihlásených uchádzačoch.

RO vedie zoznam odborných hodnotiteľov oprávnených vykonávať odborné hodnotenie v rámci OP.

RO je zodpovedný za zavedenie efektívneho a transparentného spôsobu prideľovania žiadostí o NFP odborným hodnotiteľom (napr. náhodné prideľovanie žiadostí o NFP hodnotiteľom žrebovaním).

Od 30.11.2015 do 21.12.2015

Výzvy na odborných hodnotiteľov

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Skočiť na hlavné menu