Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore (MŠVVaŠ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na realizáciu národného projektu zameraného na horizontálnu podporu účasti SR v Európskom výskumnom priestore. 

Podrobnosti sú uvedené priamo vo výzve, ktorej súčasťou je aj prihláška do Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

 

Prioritná os: PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita: 1.1 – Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier,  najmä takýchto centier európskeho záujmu

Špecifický cieľ: 1.1.2 – Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  04. 12. 2017

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Výzva

Prihláška do databázy odborných hodnotiteľov

Životopis

Domény inteligentnej špecializácie

 
 
 
 

Skočiť na hlavné menu