Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktivít
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný  program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblasti infoaktivít (ďalej len „výzva“) pre prioritnú os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, pre špecifické ciele:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora  predchádzania vzniku odpadov,
1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou),

a pre prioritnú os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, pre špecifický cieľ:

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Bližšie informácie nájdete TU.

Skočiť na hlavné menu