Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 4, špecifický cieľ 4.4.1
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre:

Prioritnú os 4  Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičnú prioritu 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Typ výzvy : otvorená

Dátum vyhlásenia: 17. júla 2018

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

príloha č.1  – Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

príloha č.2 – Životopis

príloha č.3 – Súhlas so spracovaním údajov

príloha č.4 – Potvrdenie odbornej praxe

príloha č.5 – Súhlas so zverejnením informácií

 


Skočiť na hlavné menu