Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov - ekonomická oblasť
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov v rámci prioritnej osi:

  • PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v ekonomickej oblasti.

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.02.2023

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa

Príloha č. 2 Európsky formulár životopis

Skočiť na hlavné menu