Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí NFP . Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentál
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

investičnú prioritu 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

špecifický cieľ 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

príloha č.2 – Životopis

príloha č.3 – Súhlas so spracovaním údajov

príloha č.4 – Potvrdenie odbornej praxe

príloha č.5 – Súhlas so zverejnením informácií


Skočiť na hlavné menu