Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre veľký projekt na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách ACCORD (MŠVVŠ))
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie (RO OP VaI), vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD). 

Podrobnosti sú uvedené priamo vo výzve, ktorej súčasťou je aj prihláška do Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

 

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os: PO2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
Investičná priorita: 2.1 – Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
Špecifický cieľ: 2.1.1 - Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumnovzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  15. 10. 2017

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

VÝZVA

PRIHLÁŠKA DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

ŽIVOTOPIS

DOMÉNY INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE


Skočiť na hlavné menu