Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ pre:

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Špecifický cieľ 1.3.1: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
Špecifický cieľ 1.4.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
 

Skočiť na hlavné menu