Výzva na výber odborných hodnotitelov PO1 8.11.2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlasuje

výzvu č. 1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Skočiť na hlavné menu