Výzva na výber interných odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 5. Technická pomoc, pre špecifický cieľ 5.1.1 a 5.1.2
V nadväznosti na kapitolu 2.5 Výber odborných hodnotiteľov v procese odborného hodnotenia v rámci Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 si Vás dovoľujem informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný  program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dnešným dňom 5.2.2019 Výzvu na výber interných odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 5. Technická pomoc, pre špecifický cieľ 5.1.1 a 5.1.2 (ďalej len „výzva“) formou zaslania tejto výzvy zamestnancom Sekcie environmentálnych programov a projektov prostredníctvom e-mailu. Bližšie informácie k výberu odborných hodnotiteľov sú uvedené v dokumente s názvom „Výzva na výber OH TP
Výzva na výber OH_TP_FINAL
Priloha c. 1_Ziadost o zaradenie do zoznamu OH
Priloha c. 2 - CV_Europass
Priloha c. 3 - Vyhlasenie o spracovani osobnych udajov
Príloha c. 4 - Cestne vyhlasenie
Priloha c. 5 - Suhlas so zverejenenim informacii
Skočiť na hlavné menu