Výzva č.02/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov na posudzovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program si Vás dovoľuje informovať o zverejnení výzvy na výber odborných hodnotiteľov č. 02/2017/PO2 na posudzovanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predkladaných v rámci: 
 
Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritnej osi: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičnej priority: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifického cieľa: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavným zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
 
Link na zverejnený dokument:TU.

Skočiť na hlavné menu