Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 12/2022 na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 14: Podpora investícií na riešenie migračných výziev pre projekty v rámci špecifických cieľov: 14.2 Zabezpečenie prvého prijatia a integrácia odídencov z Ukrajiny a 14.3 Podpora začlenenia detí, žiakov a študentov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 22.08.2022
Dátum uzavretia 1. kola: 12.09.2022

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.