Výzva č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov na uskutočnenie dopadového hodnotenia intervencií poskytnutých z prostriedkov OPII v rámci prioritnej osi: 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  ako Riadiaci orgán pre
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)  Vyhlasuje výzvu č. 1/2023
na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov na uskutočnenie dopadového hodnotenia intervencií poskytnutých z prostriedkov OPII v rámci prioritnej osi:  4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN- CORE)                                                                                                                       
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 3. 5. 2023
                                                                                                                                    
Dátum uzavretia výzvy:   2. 6. 2023
 
 
 
 
............................................
Ing. Erna Dohnáliková
generálna riaditeľka
sekcie riadenia projektov
 
 1. Predmet výzvy
Riadiaci orgán pre OPII (ďalej „RO OPII“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
o zaradenie do databázy hodnotiteľov (ďalej „Žiadosť“) pre potreby uskutočnenia dopadového hodnotenia intervencií poskytnutých z prostriedkov OPII na projekty realizované v rámci prioritnej osi č. 4 (PO4) Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T-Core). Hlavným cieľom realizácie dopadového hodnotenia je identifikovať príspevok projektov financovaných z prostriedkov OPII v rámci PO4 k výsledkom definovaným tak na úrovni danej prioritnej osi ako aj OPII. Súčasťou dopadového hodnotenia je zároveň posúdenie, či súčasná miera kontrahovania a čerpania prostriedkov na projekty financované v rámci PO4 vytvára predpoklady na to, aby sa splnili cieľové hodnoty výsledkových ukazovateľov PO4.
Úspešní uchádzači musia byť schopní realizovať dopadové hodnotenie intervencií na projekty realizované v rámci PO4 OPII spôsobom, ktorý napĺňa kritériá transparentnosti, nestrannosti a odbornosti a musia rešpektovať pravidlá predchádzania konfliktu záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o EŠIF“).
Odmeňovanie hodnotiteľov bude prebiehať v súlade s príslušnými internými postupmi Ministerstva dopravy SR (MD SR). V súlade s internými postupmi je v rámci dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru určené odmeňovanie v sume maximálne
55 Eur/hod.
 1. Kritériá na výber hodnotiteľov a spôsob ich vyhodnotenia zo strany Riadiaceho orgánu pre OPII (RO)
Žiadatelia musia spĺňať nižšie uvedené kritéria:
 1. Povinné (obligatórne) kritéria
 1. Všeobecné kritériá
  • bezúhonnosť (príloha č. 5a alebo 5b výzvy),
  • plná spôsobilosť na právne úkony,
  • nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(Pred začatím vykonávania dopadového hodnotenia sú hodnotitelia povinní podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení ich pracovnoprávneho vzťahu, resp. iného zmluvného vzťahu).
 1. Kvalifikačné kritériá
(splnenie tohto kritéria preukáže uchádzač v prílohe žiadosti predložením Kópie dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa, ktorý spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení - diplom).
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 1. Požadované skúsenosti, vedomosti a prax
(splnenie nižšie uvedených kritérií žiadateľ preukáže čestným vyhlásením, životopisom a ďalšími náležitými informáciami potvrdzujúcimi požadované znalosti, pričom podmienkou zaradenia do výberu je splnenie všetkých požadovaných kritérií)
 • prax minimálne 3 roky v oblasti súvisiacej s predmetom hodnotenia a problematiky v oblasti dopravy (príloha životopis),  
 • znalosť metód hodnotenia na báze kontrafaktuálnej analýzy a skúsenosti s ich aplikáciou pri hodnotení verejných výdavkových programov a verejných investícií,
 • znalosť metód kvalitatívnej analýzy a skúsenosti s ich aplikáciou v praxi,
 • prax minimálne 7 rokov v oblasti poskytovania konzultačných služieb pre verejnú správu (vrátane samosprávy) alebo podnikateľský subjekt pri tvorbe plánov rozvoja a stratégií,
 • skúsenosti s hodnotením rizík projektov financovaných z EŠIF a priama účasť na tvorbe a implementácii opatrení zameraných na minimalizáciu rizík projektov financovaných z prostriedkov EŠIF,
 • prax minimálne 3 roky v oblasti projektového manažmentu,
 • prax v hodnotení projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ pre potreby Riadiaceho orgánu, resp. Sprostredkovateľského orgánu,
 • prax minimálne 3 roky na príprave projektov financovaných z prostriedkov EŠIF (príprava štúdie uskutočniteľnosti, finančných analýz, nákladovo výnosových analýz),
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a legislatívy Európskej únie (EÚ) a SR v oblasti vodnej dopravy (Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o znení a doplnení niektorých zákonov, Smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva),
 • znalosť informácií prezentovaných v programových dokumentoch OPII a Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030,
 • znalosť metód hodnotenia kontrafaktuálnej analýzy a skúsenosti s ich aplikáciou pri hodnotení dopadov verejných výdavkových programov a verejných investícií.
2) Nepovinné (fakultatívne kritéria)
 • znalosť ekonometrických a štatistických metód modelovania a skúsenosti s ich praktickým využitím,
 • znalosti v oblasti dopravy,
 • znalosť anglického jazyka.
 1. Náležitosti k výberu uchádzača do pozície hodnotiteľa:
Žiadateľ o zaradenie do zoznamu hodnotiteľov predloží:
 1. Žiadosť o zaradenie do zoznamu hodnotiteľov (príloha č. 1 výzvy),
 2. Originál životopisu vo forme Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose, http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
V životopise žiadateľ uvedie aj:
 • prax v časti životopisu „Referencie“ s uvedením oblasti, v ktorej získal prax a s uvedením počtu rokov, počas ktorých na danej pozícii pôsobil a referencie od zamestnávateľa, odberateľa služieb, alebo objektívne overiteľné referencie, ktorými žiadateľ potvrdí potrebnú prax a vyššie uvedené skúsenosti (žiadateľ uvedie kontaktnú osobu pre overenie referencií v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a email),
 1. Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti žiadateľa (relevantné pre zamestnancov, ktorí sú povinní v zmysle platných právnych predpisov preukázať svoju bezúhonnosť svojmu zamestnávateľovi)
  (príloha č. 5a alebo 5b výzvy),
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 2 výzvy),
 3. Doklad o vzdelaní - kópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie,
 4. Ostatné dokumenty preukazujúce kvalifikáciu v oblasti, ktorá je predmetom hodnotenia (napr. kópie certifikátov, resp. iných dokladov o dosiahnutom vzdelaní, resp. absolvovanom školení/partnerska-dohoda/),
 5. Súhlas so zverejnením informácií (príloha č. 3 výzvy),
 6. Čestné vyhlásenie (príloha č. 4 výzvy).
S osobnými údajmi v Žiadosti a jej prílohách bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kompletnú Žiadosť, vrátane relevantných príloh, je potrebné doručiť písomne doporučenou poštou alebo kuriérskou službou v obálke označenej „Hodnotiteľ pre dopadové hodnotenie PO4 OPII - Neotvárať“ na adresu“:
Ministerstvo dopravy SR
Sekcia riadenia projektov
Odbor koordinácie a riadenia projektov
Námestie slobody č. 6
810 05  Bratislava 15
 1. Výber hodnotiteľov PO4 OPII
Do procesu vyhodnotenia Žiadostí budú zaradené iba Žiadosti doručené písomne doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na adresu MD SR najneskôr v deň uzavretia Výzvy.
V prípade, ak bude Žiadosť neúplná, alebo ak bude mať RO pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v Žiadosti a jej prílohách, vyzve elektronicky prostredníctvom e-mailu žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu údajov a stanoví lehotu na doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov.
V prípade, ak aj po doplnení/vysvetlení/náprave údajov zo strany žiadateľa bude mať RO pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti informácií uvedených v Žiadosti alebo v jej prílohách alebo žiadateľ doplnenie/vysvetlenie/nápravu údajov v stanovenej lehote neuskutoční, nebude zaradený do zoznamu hodnotiteľov.
RO si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť, ak dôjde k podstatnej zmene podmienok (kritérií na výber hodnotiteľa týkajúcich sa požadovaného vzdelania a praxe), alebo na základe rozhodnutia RO najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. O zrušení Výzvy informuje RO na webovom sídle www.opii.gov.sk, pričom ak takáto situácia nastane, RO vráti žiadateľom späť Žiadosti predložené v súvislosti so zrušenou Výzvou.
V nevyhnutných prípadoch, kedy je potrebná zmena Výzvy za účelom optimalizácie, resp. jej vhodnejšieho nastavenia, je RO oprávnený Výzvu zmeniť.
Žiadosti podané do termínu zmeny výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť, alebo zmeniť, ak to takáto zmena výzvy vyžaduje. RO v tomto prípade písomne informuje žiadateľa o možnosti zmeny/doplnenia Žiadosti a určí na takúto zmenu alebo doplnenie lehotu, ktorá je do nového termínu uzavretia Výzvy, ktorý bol primerane predĺžený.
O zmene Výzvy bude RO informovať na webovom sídle www.opii.gov.sk a zároveň
e-mailom jednotlivých žiadateľov, pričom súčasťou informácie bude aj informácia o tom či je možné, resp. povinné zo strany žiadateľa zmeniť/doplniť už podanú Žiadosť, ako aj termín na vykonanie zmeny/doplnenia už podaných Žiadostí.
Žiadosť je možné vziať zo strany žiadateľa späť len na základe jeho písomnej žiadosti. Táto žiadosť musí byť ako písomný právny úkon podpísaná žiadateľom a doručená RO.
Po splnení všetkých obligatórnych kritérií budú vybraní dvaja hodnotitelia, ktorí splnili všetky povinné (obligatórne) kritériá. V prípade ak viacero uchádzačov splní povinné (obligatórne) kritériá budú pri výbere dvoch hodnotiteľov rozhodovať nasledujúce kritéria v tomto poradí:
 1. počet úspešne vykonaných hodnotení prostredníctvom metód kontrafaktuálnej analýzy v oblasti týkajúcej sa problematiky implementácie dopravných projektov financovaných z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 2. dĺžka praxe v oblasti poskytovania konzultačných služieb pre verejnú správu (vrátane samosprávy) alebo podnikateľský subjekt pri tvorbe plánov rozvoja a stratégii;
 3. dĺžka praxe na príprave projektov financovaných z prostriedkov EŠIF (príprava štúdie uskutočniteľnosti, finančných analýz, nákladovo výnosových analýz).
Úspešným, ale aj neúspešným žiadateľom bude písomne zaslané oznámenie o výsledku (zaradenie alebo nezaradenie do zoznamu hodnotiteľov na uskutočnenie dopadového hodnotenia PO4 OPII).
Úspešní hodnotitelia absolvujú seminár organizovaný RO za účelom štandardizácie postupov uplatňovaných v procese hodnotenia dopadov z intervencií poskytnutých z OPII na projekty v rámci PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE). Na seminári budú zároveň hodnotitelia oboznámení so zadávacími podmienkami, ktorých súčasťou budú hodnotiace otázky.
 1. Ďalšie informácie
Vybraní hodnotitelia sú povinní vypracovať vstupnú správuzáverečnú správu z dopadového hodnotenia.
Práva a povinnosti hodnotiteľov budú zadefinované v rámci dohody o vykonaní práce.
 1. Prílohy
  1. Žiadosť o zaradenie do zoznamu hodnotiteľov
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  3. Súhlas so zverejnením informácií
  4. Čestné vyhlásenie
  5. 5a Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov
5b Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti žiadateľa
 1. Kontakt pre bližšie informácie k výzve
Ing. Anton Čiernik, PhD.
Oddelenie programovania a hodnotenia
Odbor programovania a monitorovania programov
Sekcia riadenia projektov
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 594 94 812
anton.ciernik@mindop.sk
 
/partnerska-dohoda/ Ide o nepovinné/fakultatívne prílohy, ktoré uchádzač prikladá podľa vlastného uváženia na doplnenie svojho profilu
  uchádzača.

Skočiť na hlavné menu