Výzva č. 02/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti (vrátane prílohy č.1 a č.2)
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 02/2017 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Záujemcovia musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre oblasť informačnej spoločnosti

Príloha č. 1 výzvy (PDF)

Príloha č. 1 výzvy (Word)

Príloha č. 2 výzvy (PDF)

Príloha č. 2 výzvy (Word)

Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov PO7 OPII, vrátane relevantných príloh vymedzených vyššie, je potrebné doručiť v termíne do 21.04.2017 (v prípade osobného doručenia do podateľne je čas doručenia v pracovných dňoch v pondelok – štvrtok v termíne do 14:30 a v piatok v termíne do 14:00 hod.) v písomnej forme na adresu:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti
Štefánikova 15
811 05 Bratislava

Na obálke musí byť uvedené „ Hodnotiteľ PO7 OPII - Neotvárať “.

Upozorňujeme uchádzačov, že žiadosti, ktoré nebudú spĺňať vymedzené náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenom termíne (v prípade zasielania poštou/kuriérom rozhoduje dátum odovzdania žiadosti na takúto prepravu), nebudú akceptované.

Žiadosť o zaradenie do databázy hodnotiteľov PO7 OPII je potrebné zaslať aj elektronicky najneskôr do 21.04.2017 na e-mailovú adresu: zuzana.cupkova@vicepremier.gov.sk

Skočiť na hlavné menu