Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v oblasti regionálneho rozvoja


Dátum: 02.01.2023

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v oblasti regionálneho rozvoja
Pomáhame regiónom riešiť problémy, pred ktorými predošlé vlády zatvárali oči. Otvorili sme poradenské Regionálne centrá, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme vytvorili desaťtisíce nových miest v školách a škôlkach, z dotácií si vyše 150 obcí mohlo konečne opraviť svoje chodníky a cesty. Také sú za rok 2022 výsledky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej.

„Rok 2022 bol pre naše ministerstvo vo viacerých oblastiach prelomový. Do regiónov prinášame úplne novú úroveň služieb a podpory - bez zbytočnej byrokracie, bez korupcie, transparentne a efektívne, aby sme pomáhali zlepšovať život ľuďom a rozvíjať regióny. Kľúčovým krokom bolo otvorenie Regionálnych centier v siedmich krajských mestách - v Nitre, Trnave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne. V našich centrách dostanú žiadatelia o eurofondy alebo dotácie všetky informácie a profesionálnu adresnú podporu na jednom mieste a nemusia tak obiehať úrady a ministerstvá v hlavnom meste. Ako sme sľúbili, eurofondy dostávame bližšie k ľuďom, do regiónov,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Regionálne centrá MIRRI SR poskytujú poradenstvo a podporu z rôznych schém finančnej pomoci, ide hlavne o nový eurofondový Program Slovensko, vrátane Fondu spravodlivej transformácie, integrované územné investície a pod. V centrách sú okrem expertov MIRRI SR tiež odborníci ďalších ministerstiev, Úradu vlády SR, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie - poskytujú poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.
Hlavným nástrojom na podporu regiónov bol aj v roku 2022 Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi ministerstvo investícií. „Za predošlých vlád patril program IROP k najproblematickejším, pre chyby a korekcie sa muselo z neho vracať späť do Bruselu 40 miliónov eur. My sme tento program prebrali v októbri 2020 a okamžite sme v ňom zaviedli krízový manažment a desiatky zjednodušení, aby eurofondy čo najrýchlejšie išli tam, kde ich regióny potrebujú. Plán čerpania pre rok 2022 sme splnili už v júni a z programu IROP pod naším vedením tak už tretí rok po sebe neprepadlo ani euro,“ zdôraznila Remišová.

V roku 2022 sme z programu IROP vyhlásili osem výziev za takmer  125 miliónov eur. Z týchto výziev sme pomohli rozšíriť kapacity v materských škôlkach v Bratislavskom kraji, zvýšiť šance absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji na uplatnenie v praxi, pripraviť investičné projekty z nových eurofondov či zlepšiť energetickú efektívnosť bytových domov.

Z regionálneho programu sme okrem iného vlani podporili rekonštrukcie takmer 140 km ciest II. a III. triedy či budovanie nových úsekov bezpečných cyklistických chodníkov v dĺžke takmer 130 km.

„Veľkú pozornosť venujeme podpore rodín a s tým úzko súvisia investície do školstva v regiónoch. Najmä vo väčších mestách, kam dochádzajú ľudia za prácou, chýbali tisícky miest pre deti v základných aj materských školách. Problém, ktorý bývalé vlády trvalo ignorovali, my riešime. Presadzujeme, aby každé dieťa malo právo na miesto v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je samospráva. Z regionálneho programu sme pomohli vytvoriť takmer 10 000 nových miest pre deti v škôlkach. Pomohli sme tiež 589 základným školám a podporili sme tak 204 000 miest pre deti – majú nové školské budovy, triedy, odborné učebne, jedálne, školské dvory. Špeciálne šla podpora aj do Bratislavského kraja, kde je problém s kapacitami škôlok a škôl najvypuklejší,“ uviedla ministerka investícií.

Pomáhame tiež študentom stredných odborných škôl, aby získali kvalitnú odbornú prax a mohli sa tak lepšie uplatniť po skončení štúdia na trhu práce. Na podporu stredoškolského odborného vzdelávania v Banskobystrickom kraji sme v roku 2022 vyhlásili dve výzvy spolu za  34 miliónov eur. „V programe IROP sme tiež zaviedli novinku a umožnili sme financovať prípravu projektov, ktoré sa budú realizovať až z nových eurofondov. Podporili sme tak napríklad predprojektovú prípravu výskumnej nemocnice, či prípravu reformy národných parkov.“

Regiónom tiež pomáhame riešiť aktuálne problémy spôsobené globálnou ekonomickou krízou a vojnou na Ukrajine. „Inflácia a prudký nárast cien, to nie je len slovenský, ale celosvetový problém. Výrazne sa rast cien prejavil na stavebných materiáloch a časti eurofondových projektov hrozilo, že budú zastavené, prípadne dodávatelia odstúpia. Preto sme v parlamente presadili zmenu zákona, aby bolo možné z eurofondov dofinancovať zvýšenie cien stavebných materiálov,“ zdôraznila Remišová. Nárast cien v rámci IROP sa týka najmä projektov rekonštrukcií škôl, škôlok, budovania cyklotrás a opráv ciest, ale aj budovania centier zdravotnej starostlivosti či výsadby verejnej zelene v mestách. „Prišli sme s konkrétnym riešením ako zachrániť projekty ohrozené nárastom cien stavebných materiálov. Celkovo môžeme pomôcť približne 600 projektom.“  Viac o poskytnutí dodatočného príspevku nájdete TU.

Špeciálne na podporu pohraničných regiónov slúžia programy Interreg, ktorých celková alokácia v dobiehajúcom programovom období bola 533 miliónov eur. MIRRI SR riadi programy s Českou republikou a Rakúskom. V rámci programu Interreg SK-CZ sme podporili  151 projektov. Pomohli sme napríklad zrekonštruovať 115 pamiatok a vybudovať a zmodernizovať viac ako 157 km cyklociest. Z Interregu SK-AT sme ľuďom v regiónoch pomohli sprístupniť moderné služby, ako napríklad inovatívny projekt Univerzity Komenského v Bratislave a Rehabilitačnej kliniky v rakúskom Sankt Pöltene na podporu pohybu a rehabilitácie seniorov, ktorého výsledkom je vznik medicínskeho Centra aktívneho starnutia v Bratislave. Od roku 2021 slúži slovenským a rakúskym seniorom ako klinické a školiace centrum.
Zlepšovať život ľudí sme aj v roku 2022 pomáhali tiež prostredníctvom dotácií regionálneho rozvoja. „Vďaka našej novele zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov šla podpora do regiónov v roku 2022 podľa nových, férových pravidiel, kde už nie je priestor na prideľovanie dotácií po straníckej či kamarátskej linke ako sa to veľakrát stávalo v minulosti,“ podčiarkla ministerka investícií.

V roku 2022 sme v najmenej rozvinutých okresoch podporili spolu 227 projektov a pomohli tým vytvoriť 465 nových a udržateľných pracovných miest. „Veľkou pomocou pre samosprávy boli naše výzvy na opravy miestnych komunikácií, na ktoré sa nedajú čerpať eurofondy. Obecné cesty a chodníky sú neraz v takom havarijnom stave, že ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí.  My aktívne pomáhame samosprávam tento problém riešiť vďaka podpore 20 miliónov eur si mohlo chodníky a miestne cesty zrekonštruovať viac ako 150 obcí a miest v najmenej rozvinutých regiónoch.“  Bližšie informácie nájdete TU.

Veľký prínos pre miestnu ekonomiku má rozvoj turizmu. „Máme obrovský potenciál – krásnu prírodu a cenné historické pamiatky. Z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska pomáhame zachrániť a obnoviť 20 cenných pamiatok po celom Slovensku. Začala sa napríklad obnova Hradu Beckov, Kaštieľa Coburgovcov v Jelšave, Domu umenia Fatra Žilina, Červeného kláštora či Múzea SNP v Banskej Bystrici... Vyrovnávame sa s dedičstvom komunistickej totality aj porevolučných rokoch nezáujmu a zachraňujeme naše národného kultúrne dedičstvo pre budúce generácie,“ uviedla Remišová.

Samostatnou kapitolou podpory regiónov sú investície do vedy, výskumu  a inovácií. „Ak chceme budovať úspešné Slovensko, ktoré dokáže držať krok s vyspelými štátmi Európy, musíme oveľa viac investovať do podpory vedy, výskumu a zavádzania inovácií. Nové pracovné miesta s dobrými platmi totiž budú najmä v dynamických inovačných odvetviach. V tejto oblasti sme za uplynulé roky spravili významné kroky a jedným z nich je prelomová spolupráca nášho ministerstva s najlepšou univerzitou sveta - Massachusetts Institute of Technology (MIT) v USA. Výsledkom je fond na podporu spoločných projektov a výskumnú spoluprácu. Vedecké tímy zo Slovenska už môžu prostriedky z fondu využívať napr. na financovanie krátkodobých výskumných stáží a workshopov na pôde MIT. Poznatky a skúsenosti potom uplatnia na Slovensku.“ Z prvej výzvy sme podporili šesť projektov od piatich vedeckých a výskumných inštitúcií - Ekonomickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej akadémie vied. Bližšie informácie nájdete TU.

„Špičkový výskum  a zavádzanie inovácií sú predpokladom pre budúci rast slovenskej ekonomiky a lepší život ľudí vo všetkých regiónoch. Pokladom Slovenska sú šikovní a vzdelaní ľudia, ktorí chcú posúvať našu krajinu vpred. Slovensko má na to, stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy,“ zdôraznila na záver vicepremiérka Remišová.  
 
Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti regionálneho rozvoja v r. 2022:
Podpora vo forme dotácií v roku 2022 smerovala na:
 • obnovu a výstavby ciest a chodníkov pre najmenej rozvinuté okresy: 3 mil. €
 • predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora znevýhodnených komunít a podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky 500 tis. €
 • budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji 1,6 mil. €
 • rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly 6 mil. €
 • pre najmenej rozvinuté okresy 16.4 mil. € - 211 žiadateľov v rámci 20 NRO
 
Výzvy vyhlásené v roku 2022 z Integrovaného regionálneho operačného programu smerovali na podporu:
 • materských škôl v Bratislavskom kraji: 31 mil. €
 • vzdelávania na stredných odborných školách a lepšie prepojenie s praxou v Banskobystrickom kraji: 34 mil. €
 • zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v Prešovskom kraji: 2 mil. €
 • prípravu projektov infraštruktúry národných parkov: 7 mil. €
 • prípravu projektu výskumnej nemocnice: 8,6 mil. €
 • prípravu regionálnych projektov: 8 mil. €
 • financovanie úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania na zatepľovanie bytových domov: 34,8 mil. €
 
V roku 2022 sme z  IROP napríklad pomohli:
 • zrekonštruovať 138 km ciest II. a III. triedy
 • vybudovať nové úseky cyklistických komunikácií v dĺžke 129 km
 • nahradiť 319 autobusov v mestskej a prímestskej doprave novými vozidlami
 • podporiť 45 zelených projektov mestách
 • zriadiť 13 zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni
 • podporiť 121 materských škôl
 • podporiť 12 základných škôl
 • podporiť 37 stredných škôl

Skočiť na hlavné menu