Verejné priestranstvo s odstavným státim v obci Radvaň nad Laborcom.


Dátum: 15.08.2023

Obrázok k aktualite 	Verejné priestranstvo s odstavným státim v obci Radvaň nad Laborcom.
Radvaň nad Laborcom.
Názov projektu Verejné priestranstvo s odstavným státim v obci Radvaň nad Laborcom.
Kód projektu 309070Y875
Prijímateľ Názov Obec Radvaň nad Laborcom
Sídlo Radvaň nad Laborcom 76
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Medzilaborce Obec Radvaň nad Laborcom  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
16.02.2022 30.03.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 19997,48 EUR
Z toho NFP 19997,48 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Strategický cieľ projektu:
 Realizácia  aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok vidieckeho  obyvateľstva v obci Radvaň nad Laborcom.
Špecifický cieľ projektu  č.1.:
 Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie  technického stavu miestnej infraštruktúry prostredníctvom vybudovania chodníka, spevnenej a odstavnej plochy o celkovej výmere 372,02 m2.
Špecifický cieľ projektu č.2:
Zvýšenie estetickej úrovne obce prostredníctvom využitia prvkov verejnej.
Špecifický cieľ projektu č.3:
Realizáciou aktivít vytvoriť podmienky k pokračovaniu trvalo udržateľného rozvoja obce a priľahlého regiónu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt  rieši rekonštrukciu jestvujúcich plôch pri zdravotnom stredisku, ktorej cieľom je získanie verejného priestranstva kombinujúceho prvky chodníka, spevnenej plochy, odstavnej plochy a sadových úprav okolia. Účelom výstavby je zabezpečenie vhodných podmienok na bezpečný, kapacitne optimálny a esteticky vhodný priestor pre organizovanie spoločenských podujatí obce.  Došlo k revitalizácií  zanedbaného priestoru, ktorý sa užíval živelným spôsobom s neustálym rizikom ohrozenia zdravia. Ide o najviac frekventovanú časť obce, kde predmetná infraštruktúra chýba.
Projekt   pozostáva z nasledujúcich pod objektov:
a) Komunikácia / spevnená plocha (V rámci areálu sú navrhnuté spevnené plochy, ktoré sprístupňujú jednotlivé odstavne státia).
b) Odstavné státia (s počtom 11 státi vrátane imobilných)
c) Pešie komunikácie (v  rámci verejného priestranstva je navrhnutý chodník o dĺžke 8,14 m). Konštrukcia chodníku pre peších je navrhnutá so zámkovej dlažby.
d) Terénne úpravy. V rámci terénnych úprav sa prevedie výšková úprava terénu okolo navrhovaných spevnených plôch s odspádovaním. V rámci novo navrhovaných spevnených plôch sa ornica odstráni do hĺbky 30 cm. Okolie spevnených plôch sa vyspáduje, zatrávni a zrealizuje sa výsadba oddeľujúcej zelene 10ks Tuje západnej pri severnej hranici pozemku.
 
Radvaň nad Laborcom.1
Skočiť na hlavné menu