Včelnica Na Čiertolí


Dátum: 10.11.2022

Obrázok k aktualite Včelnica Na Čiertolí
Včelnica Na Čiertolí
 
Názov projektu Včelnica Na Čiertolí
Kód projektu 061BB090251
Prijímateľ Názov Adrián Kýpeť
Sídlo Na Čiertolí 5
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica Obec Banská Bystrica  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
31.08.2017 17. 8. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00EUR
Vlastné zdroje 0  EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je do piatich rokov vybudovať trvalo udržateľnú včelnicu s minimálne päťdesiatimi včelstvami, resp. s minimálnou hodnotou štandardného výstupu 8000 €, vytvoriť a udržať pracovné miesto na plný úväzok minimálne na 3 roky, vytvoriť moderné materiálno-technické zabezpečenie pre spracovanie medu a doplnkových včelích produktov a zabezpečiť trvalú udržatelľnosť včelnice minimálne na ďalších 5 rokov po správnej realizácii podnikateľského plánu a dosiahnutí minimálneho štandardného výstupu 8000 €.
Ako mladý poľnohospodár a ako samostatne hospodáriaci roľník, ktorý  má zodpovedajúce profesijné zručnosti i schopnosti prvýkrát zakladám podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, mám potenciál podieľať sa na úspešnom zavádzaní inovatívnych postupov do výroby a dosahovaní zmeny vo výške pridanej hodnoty v produkcii medu a včelích produktov. Zvýšim produkciu a predaj tradičných slovenských komodít, ako je med a ostatné včelie výrobky. Životaschopný poľnohospodársky mikropodnik, s ekonomickou veľkosťou min. 50 včelstiev s hodnotou  minimálneho štandardného výstupu 8000 € a potenciálom na  udržateľný ďalší rozvoj prispejem k zvyšovaniu produktivity a konkurencieschopnosti tradičného odvetvia- včelárstva. Podporím rozvoj podnikateľskej činnosti na vidieku, podporím ekonomický rast, stabilizáciu a posilnenie vidieckej ekonomiky,
Založením poľnohospodárskeho podniku vytváram možnosť na podnikanie a mením svoj status dlhodobo nezamestnaného,
vytváram nové pracovné miesto na plný úväzok. Táto činnosť vyrieši môj status dlhodobo nezamestnaného a príjmy z tejto činnosti sa stanú mojím hlavným a stabilným príjmom.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je vybudovať moderný trvalo udržateľný poľnohospodársky mikropodnik zameraný na   poľnohospodársku živočíšnu výrobu - chov včiel s produkciou kvalitného slovenského medu a  včelích produktov.

Skočiť na hlavné menu