Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-01.


Dátum: 30.11.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-01.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. novembra 2022 Usmernenie č. 5 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/1.2.2/2.2.2-01.

Predmetom Usmernenia č. 5 je optimalizácia národného projektu s cieľom zabezpečiť úspešnú a riadnu realizáciu národného projektu.

Usmernením č. 5 sa posúva konečný termín časovej oprávnenosti realizácie projektu do 31.12.2023.

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 30. novembra 2022.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľa 

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 5 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení


Skočiť na hlavné menu