Rozvoj a modernizácia poľnohospodárskej činnosti so zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu


Dátum: 16.05.2024

Obrázok k aktualite Rozvoj a modernizácia poľnohospodárskej činnosti so zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu


AGROPRIBULA s.r.o.
Názov projektu Rozvoj a modernizácia poľnohospodárskej činnosti so zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu
Kód projektu 061PO540020
Prijímateľ Názov AGROPRIBULA s.r.o.
Sídlo Pod Wilec hôrkou 4053/2
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Prešov Obec Prešov  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.04.2023 01.04.2024
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom predkladaného projektu poľnohospodárskeho podniku a
tým zabezpečenie realizácie projektového zámeru je rozvoj a
modernizácia existujúceho mladého poľnohospodárskeho podniku. Hlavný
cieľ bude dosiahnutý realizáciou parciálnych cieľov: 1. Navýšenie plochy
obhospodarovanej pôdy 2. Rozšírenie špeciálnej rastlinnej výroby o
ďalšie plodiny,
3. Zmodernizovanie poľnohospodárskej techniky a náradia
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je špeciálna rastlinná výroba zameraná na
pestovanie vybraných poľnohospodárskych plodín: zemiaky konzumné
neskoré, pšenica ozimná, sója fazuľová, lucerna siata, trávy ako krmoviny.
AGROPRIBULA s.r.o.2
Skočiť na hlavné menu