Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach


Dátum: 31.05.2022

Obrázok k aktualite Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach
Názov: Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach
Krátky popis: Realizáciou projektu sa zvýšil záujem najmä žiakov a študentov stredných škôl o prírodovedno-technické odbory. Hlavným cieľom projektu bolo uskutočniť propagačné a vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšenia atraktivity prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach. Cieľovými skupinami projektu boli predovšetkým žiaci a pedagogickí pracovníci stredných škôl a zamestnávatelia. V rámci projektu sa zorganizovali workshopy pre pedagógov a žiakov stredných škôl, odborné semináre pre zamestnávateľov.
SKCZ_propagácia a zvyšovanie atraktívnosti_1
Prijímateľ:  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Celkové oprávnené náklady projektu:  199 874,26 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   169 893,11 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 10 004,65 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  14 985,12 EUR
Operačný program:  Interreg V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: október 2020 – marec 2022
 
 
Skočiť na hlavné menu