Príprava strategických a programových dokumentov

V zmysle kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) – riadiť a koordinovať využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, má prípravu nového programového obdobia v gescii Centrálny koordinačný orgán (CKO).
Vďaka CKO sa v súvislosti s prípravou nového programového obdobia podarilo od roku 2016 zrealizovať viacero dôležitých aktivít, konkrétne napr.:
  • V rámci SK PRES sa otvorila celoeurópska diskusia o budúcej architektúre politiky súdržnosti EÚ;
  • Bol uskutočnený dotazníkový prieskum k budúcej podobe využívania fondov EÚ medzi širokým spektrom socioekonomických partnerov;
  • Bola vypracovaná Východisková pozícia SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 (schválená vládou SR v januári 2018);
  • Bol vypracovaný Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR  ako jeden z nástrojov zavedených na zabezpečenie výsledkovo orientovaného prístupu implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 (schválený vládou SR v júli 2019);
  • Boli vypracované Riadne predbežné stanoviská k zverejneným návrhom legislatívneho balíka EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027 v gescii ÚPVII (predložené na rokovanie Výboru NR SR pre európske záležitosti);
  • Bol vypracovaný Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 (schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 v októbri 2019).
Pre účely prípravy Partnerskej dohody a operačných programov SR na roky 2021 – 2027 boli alebo budú zriadené ÚPVII, a to z pozície CKO, viaceré pracovné skupiny na základe uplatnenia princípu partnerstva. Konkrétne sú to:
  • Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, sociálno-ekonomickí partneri,
  • Pracovná komisia pre prípravu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR na programové obdobie 2021 – 2027, ako poradný orgán PPVII na expertnej úrovni,
  • Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ako platforma na politickej úrovni.
Na účely prípravy Partnerskej dohody SR a programov SR na roky 2021 – 2027 bude potrebné navrhnúť mechanizmus prerozdelenia finančných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ na regionálnu úroveň.
Rovnako dôležité bude identifikovať spoločné strategické ciele v oblasti plánovania politiky súdržnosti EÚ medzi vládou SR, regionálnou samosprávou a miestnou samosprávou a ustanoviť ich v územnej dohode.
Zároveň bude potrebné identifikovať prioritné oblasti, v ktorých je žiaduce realizovať podporu prostredníctvom projektov strategického významu v programovom období
2021 – 2027
.

Skočiť na hlavné menu