Návrh na posilnenie jednotného trhu odstránením právnych a administratívnych prekážok v cezhraničných regiónoch Európy


Dátum: 13.12.2023

Obrázok k aktualite Návrh na posilnenie jednotného trhu odstránením právnych a administratívnych prekážok v cezhraničných regiónoch Európy
Komisia včera prijala zmenený návrh nariadenia o uľahčení cezhraničných riešení, ktorého cieľom je pomáhať členským štátom riešiť prekážky, ktoré majú vplyv na každodenný život 150 miliónov európskych občanov žijúcich v cezhraničných regiónoch Európy. Medzi prekážky, ktorým čelia občania, podniky a orgány verejnej správy v týchto regiónoch, patria odlišné technické normy alebo vnútroštátne administratívne a právne ustanovenia, ktoré nezohľadňujú cezhraničný rozmer. Tieto prekážky môžu mať vplyv na rozvoj infraštruktúry a prevádzku cezhraničných verejných služieb. Prekážky tohto charakteru sťažujú život v cezhraničných komunitách, napríklad tým, že obmedzujú ich prístup k službám zdravotnej starostlivosti (vrátane núdzových situácií), ako aj ich schopnosť koordinovať úsilie pri reakciách na katastrofy a spolupracovať na spoločných projektoch v oblasti infraštruktúry. Riešením týchto prekážok by sa výrazne zlepšilo fungovanie jednotného trhu EÚ. štúdii financovanej Komisiou sa odhaduje, že odstránením 20 % súčasných právnych a administratívnych prekážok by sa v cezhraničných regiónoch zvýšil HDP o 2 % a vytvorilo by sa viac ako milión pracovných miest.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Nariadenie o uľahčení cezhraničných riešení
 
Skočiť na hlavné menu