Integrovaná sieť informačno-poradenských centier            
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

IPC-finall-grafika-k-clanku_finall

Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť informačno-poradenských centier. Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov. S ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave, Centrálny koordinačný orgán v úvodnej fáze zriadenia Integrovanej siete IPC nepočíta s lokalizáciou IPC v Bratislavskom samosprávnom kraji.
 
Gestorom a koordinátorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Cieľom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.
 
Čiastkové ciele Integrovanej siete IPC sú:
  • zabezpečenie lepšej dostupnosti informácií pre širokú verejnosť koordináciou poskytovania informácií zo strany koordinátora Integrovanej siete IPC a  umiestnením informačno-poradenských centier v regiónoch Slovenska;
  • vytvorenie jednotného informačného centra (integrovaná sieť informačno-poradenských centier), ktoré bude poskytovať komplexné informácie o možnostiach využívania pomoci nástrojov EÚ a SR;
  • vytvorenie samostatnej sekcie na webovom sídle Centrálneho koordinačného orgánu s komplexnými informáciami (informácie budú zdieľať jednotlivé informačno-poradenské centrá).
IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci projektu sú konkrétne  financované:  mzda max. troch zamestnancov každého IPC, vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady a potrebné zariadenie a vybavenie kancelárií IPC v jednotlivých krajoch. Do projektu sa zriaďovatelia IPC zapojili ako partneri žiadateľa o NFP. Oprávneným žiadateľom je Centrálny koordinačný orgán.
 
IPC sú k dispozícii potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom minimálne 40 hodín týždenne, počas ktorých poskytujú osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu; spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity. V záujme poskytovania jednotných informácií v každom kraji zriadili IPC na svojom webovom sídle sekciu s rovnakou štruktúrou, na plnení ktorej úzko spolupracujú s koordinátorom IPC.
 
Projekt na vytvorenie a prevádzkovanie integrovanej siete IPC je realizovaný do 31. 12. 2018. Pred ukončením projektu bude vyhodnotená činnosť siete a v prípade pozitívneho hodnotenia činnosti IS IPC, bude zabezpečené jej plynulé pokračovanie do konca programového obdobia 2014 – 2020.
 
Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia implementácia a čerpanie EŠIF, s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami.

Skočiť na hlavné menu