Hnúšťa: Mesto získalo vyše 90.000 eur na zriadenie denného centra pre seniorov


Dátum: 26.09.2023

Obrázok k aktualite Hnúšťa: Mesto získalo vyše 90.000 eur na zriadenie denného centra pre seniorov
Ošarpaná budova v centre mesta získa svoje nové využitie, nový vzhľad, a to nielen zvonka ale aj zvnútra. Mesto Hnúšťa v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou domu na ulici Partizánskej. Uvedenú rekonštrukciu plánuje mesto realizovať prostredníctvom predloženej žiadosti na získanie príspevku IROP pre projekt s názvom Rozvoj komunitných sociálnych služieb mesta Hnúšťa, ktorý predložilo miestnej akčnej skupine MAS MALOHONT vo výške 92.390,09 €.

Vizualizácia zariadenie komunitných sociálnych služieb (3)

Cieľom projektu je rozvoj komunitných sociálnych služieb mesta Hnúšťa zvyšovaním ich kvality najmä prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy a nákupu interiérového vybavenia a zariadení. V zrekonštruovaných priestoroch doplnených o nevyhnutné zariadenie mesto poskytne adekvátny priestor na uspokojovanie záľub a záujmov, na sebarealizáciu a rozvoj zručnosti i tvorivosti seniorov denného centra pre seniorov. Priestor na kultúrno-spoločenský život, priestor na nadväzovanie kontaktov, priestor na aktívne trávenie času pri činnostiach, ktoré ich tešia a zaujímajú. Okrem seniorov budú priestory k dispozícii aj osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom alebo starým rodičom s vnukmi a vnučkami. Po zrealizovaní projektu bude možné zo strany mesta uvažovať aj so zavedením poskytovania novej sociálnej služby, a to denného stacionára pre seniorov. Sociálne služby v meste Hnúšťa majú svoje významné postavenie. Každý občan, ktorý je alebo bude odkázaný na prijímanie sociálnej služby má očakávania. A práve mesto Hnúšťa sa snaží tieto jeho očakávania primerane napĺňať. Snaží sa dosiahnuť spokojnosť občanov, aby mali zabezpečený dôstojný život aj vzhľadom na ich mnohokrát nepriaznivé životné situácie. Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v meste má predpoklad na zmysluplné žitie a trávenie voľného času našich obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať život v ich prirodzených podmienkach.


Skočiť na hlavné menu