Dom Nádeje Obec Marhaň


Dátum: 10.11.2022

Obrázok k aktualite Dom Nádeje Obec Marhaň
 

Dom Nádeje Marhan1
Názov projektu Dom Nádeje – stavebné úpravy
Kód projektu 309070AIR1
Prijímateľ Názov Obec Marhaň
Sídlo Marhaň 36
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Bardejov Obec Marhaň  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
28.02.2022 26. 05. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 34949,92EUR
Z toho NFP 27996,35EUR
Vlastné zdroje 6953,57 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom  projektu bolo skvalitnenie miestnych základných služieb obce Marhaň s dôrazom na rozvoj miestnej infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie priestorov domu smútku. Špecifickými cieľmi projektu boli: • zabezpečenie pohodlia a príjemného prostredia pre pozostalých a iných účastníkov smútočných obradov, • zabránenie a predchádzanie znehodnocovaniu obecného majetku, • vytvorenie základu pre trvalo udržateľný rozvoj obce a celej vidieckej oblasti, • zvýšenie hodnoty obecného majetku. Rekonštruovaný dom smútku v obci Marhaň bude slúžiť obyvateľom obce a ako investícia do miestnej infraštruktúry podporí rozvoj obce a zlepší celkový dojem pre všetkých návštevníkov. Fungujúci dom smútku v obci je veľkým prínosom pre pozostalých, ktorí majú pre účely poslednej rozlúčky zabezpečené dôstojné priestory. Investícia rekonštrukcie domu smútku v obci Marhaň je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, je súladný so Stratégiou CLLD MAS TOPOĽA, ktorej hlavnou víziou je neustále zlepšovanie technickej a občianskej infraštruktúry. Projekt rekonštrukcie Domu Nádeje v obci Marhaň je v súlade s prioritou 4, ktorej cieľom je zvýšenie úrovne občianskej vybavenosti.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt „Dom Nádeje – stavebné úpravy“ je v rámci podopatrenia 7.4 zameraný na Aktivitu: investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. V rámci tejto aktivity obec plánuje rekonštrukciu domu smútku, ktorý vznikol prestavbou pôvodného rímskokatolíckeho kostola na Dom nádeje. Predmetom hlavnej aktivity projektu sú stavebné práce na stavebnom objekte „Dom nádeje – stavebné úpravy“.
Dom Nádeje Macháň
Skočiť na hlavné menu