Čerpanie eurozdrojov v dobiehajúcom období 2014 až 2020 presiahlo 9 miliárd eur, skoro dve tretiny z alokácie


Dátum: 13.12.2022

Obrázok k aktualite Čerpanie eurozdrojov v dobiehajúcom období 2014 až 2020 presiahlo 9 miliárd eur, skoro dve tretiny z alokácie
Z celkového záväzku desiatich operačných programov programového obdobia 2014 až 2020 boli k 30. novembru schválené prostriedky Európskej únie v objeme 9,25 mld. eur, predstavuje to čerpanie na úrovni 63,8 % z alokácie zdrojov EÚ vo výške 14,5 mld. eur. Údaje o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov nezahŕňajú Program rozvoja vidieka a sú zverejnené na portáli Ministerstva financií SR.
Pre splnenie tohtoročného finančného míľnika vo výške 1,77 mld. eur na základe pravidla N+3 a podľa deklarovaných výdavkov k 30. novembru je potrebné predložiť Európskej komisii do konca roka ešte výdavky v minimálnej sume 155,41 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2022 splnilo osem operačných programov - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Efektívna verejná správa, Technická pomoc, Interreg V-A Slovensko-Česko, Interreg V-A Slovensko-Rakúsko a Interact III. Záväzok ku koncu novembra nesplnili programy Kvalita životného prostredia a Rybné hospodárstvo.
Pre dočerpanie eurozdrojov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 ostáva deklarovať na Európsku komisiu v rokoch 2023 a 2024 mimo Programu rozvoja vidieka výdavky v objeme 5,61 mld. eur.
V rámci navýšenia prostriedkov EÚ z iniciatívy REACT-EU na podporu eliminovania vplyvov pandémie dosiahla prvá tranža objem 597 mil. eur. Zvýšila alokáciu programov Ľudské zdroje o takmer 317 mil. eur, IROP o 195 mil. eur a Efektívna verejná správa o vyše 85 mil. eur. V rámci druhej tranže týchto zdrojov vo výške cez 125 mil. eur Európska komisia k 30. novembru 2022 schválila revízie uvedených troch programov s ďalším navýšením alokácie v programe Ľudské zdroje o 66,5 mil. eur, v IROP-e o 41 mil. eur a v prípade Efektívnej verejnej správy o takmer 18 mil. eur. Z dodatočných zálohových platieb z REACT-EU vo výške skoro 194 mil. eur bolo určených pre Ľudské zdroje zruba 108 mil. eur, pre IROP vyše 66 mil. eur a pre Efektívnu verejnú správu necelých 20 mil. eur.
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu