Capsid (Budovanie ved. kapacít v biomed. výskume prostr. vedeckej výmeny a spol. rozvoja výskumných služieb)


Dátum: 14.09.2021

Obrázok k aktualite Capsid (Budovanie ved. kapacít v biomed. výskume prostr. vedeckej výmeny a spol. rozvoja výskumných služieb)
Názov: Capsid (Budovanie ved. kapacít v biomed. výskume prostr. vedeckej výmeny a spol. rozvoja výskumných služieb)
CAPSID
Krátky popis: Celkovým cieľom projektu bolo posilnenie regionálnych kapacít a zlepšenie medzinárodnej reputácie v oblasti biomedicínskeho výskumu. Spoločný vývoj najmodernejších pracovných procesov a vznik novej platformy na získavanie proteínov pre biomedicínske účely mala, okrem iného, položiť základy pre dlhodobú spoluprácu zúčastnených inštitúcií. Spolupráca na poli expertíz medzi organizáciami Vienna Biocenter a Biomedicínske centrum SAV umožnila v projekte CAPSID vývoj nových vedeckých služieb pri získavaní proteínov pre biomedicínske výskumné účely. Tieto veľmi špecializované výrobné a čistiace procesy vychádzali v ústrety rastúcemu dopytu, ako aj stále vyšším nárokom na vysokú kvalitu. Metódy získavania proteínov sú dostupné cez novú platformu služieb. Využívaním nových metód boli školení študenti a platforma  zároveň slúži aj na výmenu výskumných výstupov. Dôraz bol obzvlášť kladený na medzinárodnú spoluprácu a sieťovanie: konferencie a školenia sú miestom pre stretnutia medzinárodných vedcov a vedkýň, expertov a expertiek z univerzít, výskumných inštitúcií a biotechnologických firiem sídliacich v cezhraničnom regióne.

Prijímateľ: Vienna Biocenter Core Facilities GmbH, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Celkové oprávnené náklady projektu: 571 016,72 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 485 364,21 eur (prostriedky EÚ); 35 035,20 eur (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  50 617,31 eur
Operačný program: Interreg V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: júl 2018 – jún 2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu