Usmernenia a manuály


Usmernenia

Usmernenie CKO č. 1, verzia 1 k postupu administrácie žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 3, verzia 7 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 4, verzia 4 - Riadenie prístupov do ARACHNE v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 5, verzia 1 - k automatickému priradeniu hodnotiteľov v systéme ITMS2014+ v programovom  období 2014 - 2020

Usmernenie CKO č. 6, verzia 1 - elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 7, verzia 2 - Evidovanie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+


Usmernenie CKO č. 8, verzia 1 - Vytvorenie a zmena projektu v systéme ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 9, verzia 1 - Evidencia kontroly v systéme ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 10, verzia 1 - Postup pri vytváraní evidencií v súvislosti s čerpaním prostriedkov z OP Dodatočný príspevok 2014-2020 v systéme ITMS2014+


Usmernenie CKO č. 11, verzia 1 - Práca s elektronickým pracovným výkazom v ITMS2014+

Manuál ITMS

Manuál ITMS 2014+ v1.3
 

Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a administrátorov ITMS2014+

Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a administrátorov ITMS 2014+, verzia 1.2
 

Manuál pre prístupové práva ITMS2014+

Manuál pre prístupové práva do neverejnej časti ITMS2014+, verzia 2

Matica relevantnosti častí príručky ITMS2014+ pre štandardizované pozície definované v MP CKO č. 22

Matica relevantnosti častí príručky ITMS2014+ pre štandardizované pozície definované v MP CKO č. 22

 

Integračný manuál Open Data API ITMS2014+

Integračný manuál Open Data API ITMS2014+, verzia 2

 


Usmernenia k programovému obdobiu 2007-2013

Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2007 v podmienkach SR - aktualizácia č. 6


Archív

Usmernenie CKO č. 2, verzia 1 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 2, verzia 2 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 2, verzia 3 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+

Usmernenie CKO č. 3, verzia 1 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 3, verzia 2 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 3, verzia 3 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 3, verzia 4 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 3, verzia 5 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 3, verzia 6 - Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2014 v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 4, verzia 1 - k riadeniu prístupov do ARACHNE v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 4, verzia 2 - Riadenie prístupov do ARACHNE v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 4, verzia 3 - Riadenie prístupov do ARACHNE v podmienkach SR

Usmernenie CKO č. 7, verzia 1 - Evidovanie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+

Manuál ITMS 2014+ v1.0
Manuál ITMS 2014+ v1.1
Manuál ITMS 2014+ v1.2
Manuál pre PP_ITMS2014+ verzia 06
Príloha č. 1:  Formulár F175 Žiadosť o prístup do neverejnej časti ITMS2014+
Manual pre PP_ITMS2014+ _v0.7
Príloha č.1:F175 - Ziadost o pristup do ITMS2014+_v07

Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a manažérov ITMS 2014+, verzia 1.0

Bezpečnostný manuál pre koncových používateľov a administrátorov ITMS 2014+, verzia 1.1

Manuál pre prístupové práva do neverejnej časti ITMS2014+, verzia 1
(vrátane príloh, ktoré sa nachádzajú v kapitole 11 manuálu)


Manual pre PP_ITMS2014+ _v0.9
Príloha č.1:F175 - Ziadost o pristup do ITMS2014+_v08
Príloha č. 2:  Formulár F64 Žiadosť o prístup používateľa do infraštruktúry KTI
Príloha č. 3:  Formulár F64a Blokovanie prístupu používateľa do IS a infraštruktúry KTI
Príloha č. 4:  Protokol o pridelení pracovnej pozície orgánu (PPO)

Integračný manuál Open Data API ITMS2014+, verzia 1

Manuál pre prístupové práva do ITMS2014+ - neverejná časť
(Prílohy manuálu sa nachádzajú v časti 14. dokumentu)

Usmernenie k riadeniu prístupov do SFC2007 v podmienkach SR - aktualizácia č. 5

___________________________________________________________________
Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami a regulovanými
cenami pri dodávkach energií zraniteľným domácnostiam prostredníctvom
Iniciatívy SAFE


Skočiť na hlavné menu