Zákazky v hodnote nad 15 000 EUR

Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou upravené v kapitole 3.3.7.2.5. Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a v Metodickom pokyne CKO č. 14, verzia 3 sa na základe výnimky vydanej Centrálnym koordinačným orgánom od 8.9.2017 zvyšujú z 5 000 eur na 15 000 eur. Publikačné povinnosti na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk sa vzťahujú na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná, alebo presahuje 15 000 EUR, pričom sa jedná o zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
  
Pravidlá a povinnosti uvádzané v kapitole 3.3.7.2.5 a 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF, verzia 4 sa vzťahujú na všetky zákazky nad 15 000 EUR, ktoré budú spolufinancované z fondov a ENRF, bez ohľadu na skutočnosť, či ich zrealizoval prijímateľ ešte pred schválením ŽoNFP, alebo až po schválení tejto ŽoNFP. Pokiaľ teda prijímateľ predloží na RO zákazku nad 15 000 EUR, pri ktorej obstarávaní nepostupoval podľa pravidiel uvedených v kapitole 3.3.7.2.5. Systému riadenia EŠIF, RO je povinný vylúčiť výdavky vyplývajúce z takéhoto VO v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu je RO povinný informovať o pravidlách vzťahujúcich sa na obstarávanie zákaziek podľa § 117 ZVO už v rámci jednotlivých výziev.
 

Zverejňovanie zákaziek nad 15 000 EUR

 

Archív

Skočiť na hlavné menu